Често задавани въпроси:

Регистация на фирма!

Желаете да регистрирате собствена фирма и не знаете към кого да се обърнете ? Ние можем да Ви съдействаме по следния начин:

👉 Правите онлайн поръчка или си запазвате час на място в офиса ни в София.

👉 Какви са необходимите документи ? - Ако сте избрали онлайн регистрация, имаме отговорността в рамките на два дни да бъдат изготвени и изпратени необходимите документи на посочен от Вас имейл адрес. Следва да се попълнят, подпишат, сканират и да ни бъдат върнати на посочения имейл. В случай, че сте избрали опцията посещение в офиса – подписват се на място.

👉 След като документите са подписани, минат през нотариус и банка, имаме задължението веднага да регистрираме фирмата в Търговския регистър. Процедурата по регистрация отнема около три дни.

💵 Колко ще ми струва? - Цената за регистрация на фирма е 150,00 лева. Като в нея са включени всички държавни, банкови и нотариални такси.

🧐Не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви помогнем при регистрация на Вашата фирма.


Имате мечта да стартирате свой собствен бизнес, малка до средна компания в България?

Една от необходимите стъпки за осъществяването на тази мечта е регистрирането на фирма, от която ще се осъществява дейността. Ако се колебаете към кого да се обърнете, екипа на SOSLaw е готов да Ви съдейства по следния начин:

👉 Правите онлайн поръчка или си запазвате час на място в офиса ни в София.

👉 Какви са необходимите документи ? - Ако сте избрали онлайн регистрация, имаме отговорността в рамките на два дни да бъдат изготвени и изпратени необходимите документи на посочен от Вас имейл адрес. Следва да се попълнят, подпишат, сканират и да ни бъдат върнати на посочения имейл. В случай, че сте избрали опцията посещение в офиса – подписват се на място.

👉 След като документите са подписани, минат през нотариус и банка, имаме задължението веднага да регистрираме фирмата в Търговския регистър. Процедурата по регистрация отнема около три дни.

💵 Колко ще ми струва? - Цената за регистрация на фирма е 150,00 лева. Като в нея са включени всички държавни, банкови и нотариални такси.

🧐Не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви помогнем при регистрация на Вашата фирма. 🤝

Имате съставен акт за липсата на предпазни средства (маска, шал и др.), стойността на който е 300,00 лв., ами сега?

Не се отчайвате, защото може да Ви помогнем в 90 % от случаите да не заплащате така наложената санкция. 😷❗️❗️

🧐Сега ще Ви издадем малка част от тайните защо така наложените актове са незаконосъобразни и подлежат на отмяна:

👉На първо място следва да проверим дали актът е издаден от лице с нужната компетентност, ако липсва такава – актът само на това основание следва да се отмени.

👉Непосочването на конкретната нарушена противоепидемична мярка представлява съществено нарушение на процесуалните правила, което води до накърняване правото на защита на нарушителя, което представлява самостоятелно основание обжалваният акт да бъде отменен, като неправилен и незаконосъобразен.

👉В издадения от органа акт следва да бъде посочена актуалната към датата на нарушение Заповед на министъра.

👉Заповедите на Министъра на здравеопазването, с които се въвеждат противоепидемични мерки, не могат да възпроизведат своето действие, тъй като не са влезли в сила по предвидения в закон ред.

👉Не на последно място извършеното деяние се счита за "маловажен случай". Какво означава това? Същото е с по-ниска степен на обществена опасност от обикновените случаи на административни нарушения от същия вид, поради което прдвидената в закона глоба, макар и в минимален размер от 300,00 лева е несъотносима и прекомерна към извършеното нарушение.

❗️❗️Консултацията относно Вашия индивидуален случай е безплатна!

💵Адвокатското възнаграждение по предприемане на правни действия и обжалване на акта е 50,00 лв. Гарантираме 90 % успеваемост.❗️❗️❗️

⚖️Ако Вие или Ваш близък има вече съставен акт не се колебайте да ни потърсите за съдействие!

Обжалване на електронен фиш за превишена скорост.

❗️Закона за движение по пътищата определя задължителните реквизити на електронният фиш. Липсата, на които и да е от тях прави същия незаконосъобразен и подлежи на отмяна.

👉В какъв срок трябва да бъде издаден фишът след заснемане на нарушението? - Фиш следва да бъде издаден не по-късно от една година от заснемане на нарушението.

👉В какъв срок трябва да бъде връчен? - Законът не предвижда срокове за връчването на фишовете

👉Какви са начините за връчване на фиш? - Електронният фиш се връчва на собственика на МПС-то или представляващия юридическото лице, което е собственик на МПС-то/ с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.

👉Какви са давностите срокове и откога започват да текат? - Административното наказание глоба, което се налага с електронен фиш не се изпълнява, ако са изтекли две години от налагането му.

❗️ Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност, като, независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли ТРИ години от налагането му.

❗️❗️❗️ Давността не се прилага служебно и, за да бъде приложена, административнонаказаното лице следва да направи изрично искане в този смисъл.

⚖️Каква е процедурата за обжалване? - Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му до съответния компетентен районен съд.

🧐Ако сте получили електронен фиш преди да го заплатите се консултирайте с нас, защото вероятността фишът Ви да е незаконосъобразен, да се установят нарушения на закона при издаването му, липса на задължителни реквизити, както и да е изтекъл давностният срок не е никак малка ! Карайте внимателно!

Издръжка. Кога се дължи, в какъв размер, кои са задължените лица да я изплащат?

👨‍👩‍👧 Издръжка на непълнолетни деца - Всеки родител е длъжен да осигурява условия на живот на своето дете съобразно своите възможности и материално състояние. В тези случаи издръжката се дължи независимо дали непълнолетните деца са работоспособни и дали могат да се издържат от своето имущество.

👩‍🦰🧑‍ Издръжка на пълнолетни деца - Ако пълнолетните деца учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от имуществото си, техните родители им дължат издръжка при условие, че могат да я дават без особени затруднения. Последната не е задължение на родителя.

🙍‍♀️🙍‍♂️Издръжка на бивш съпруг - Издръжка от съпруг или от бивш съпруг може да се търси, само ако лицето, което претендира издръжката е нетрудоспособно и не може да се издържа от доходите и имуществото си. От бивш съпруг, издръжка се дължи най-много до три години от прекратяването на брака. Задължението за заплащане на издръжка на бивш съпруг отпада, ако последният встъпи в нов брак.

💴 Размер на издръжката - Размерът на издръжката не може да бъде по-нисък от ¼ от минималната работна заплата за страната и няма горна граница. По-големите възможности на родителите обуславят и присъждането на издръжка в по-голям размер. При определяне на размера на издръжката съда взема предвид нуждите на детето, възрастта, образованието, здравословното му състояние, извънкласните дейности на детето и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.

❗️ Издръжка за минало време - Издръжка може да се търси и за минало време, но най-много за една година назад, считано от датата на предявяване на иска за заплащането на издръжка.

📄Издръжка по споразумение - Няма пречка страните да се споразумеят относно размера на дължимата издръжка. За да има изпълнителна сила тяхното споразумение, то трябва да бъде утвърдено от съответния районен съд. допустимо споразумение между родителите, при което всеки родител се съгласява да издържа това дете, което е при него, без да заплаща за другото дете, което живее при другия родител.

👩‍🦰🧑‍Изменение на издръжката - При промяна на обстоятелствата, може да се иска изменение на размера на присъдената издръжка. Типично изменение на обстоятелствата, е когато детето е пораснало спрямо момента на първоначално присъдената издръжка и са се увеличили неговите нужди. С нарастването на възрастта не едно дете, се приема, че нараства и нуждата от средства за храна, облекло и социални дейности.

Развод по исков ред. Какво означава това, каква е процедурата, какви документи са необходими?

🔍Когато един от съпрузите иска да се разведе, а другият не му дава развод, съпругът, който иска прекратяването на брака може да предяви искова молба за развод (т.нар развод по исков ред).

🔍Производството по брачен иск се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето.

⚖️ Вина за прекратяване на брака - При предявяването на иск за развод ищецът може да поиска от съда да се произнесе относно това кой има вина за разстройството на отношенията между страните.Ако няма изрично искане за произнасяне по въпроса за вината, съдът не се произнася по този въпрос.

❓ Какво е значението на вината ❓

👉 Виновният съпруг трябва да понесе разноските.

👉Само невиновният има право на издръжка. Вината е от значение и с оглед ползването на семейното жилище, упражняването на родителските права, отмяна на дарения.

👩‍⚖️ При развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака (по исков ред )съдът следва да се произнася по следните въпроси:

👉Вината за разстройване на брака - Съдът може и да не се произнася по въпроса за вината - прави го ако някой от съпрузите е поискал това.

👉 Относно упражняването на родителските права след развода, ако има деца.

👉Относно правото на издръжка на децата.

👉Относно правото на издръжка на съпруга. (дължи се в определени случаи)

👉Относно ползването на семейното жилище, в случай, че има ненавършили пълнолетие деца.

👉Относно фамилното име.

👉Съдът ще се произнесе и по имуществените спорове, ако има иск за тях.

👩‍⚖️ По молба на всяка от страните съдът, пред който е предявен искът за развод или за унищожаване на брака, определя привременни мерки. Това се налага обикновено, когато има такава необходимост и у родителите не е налице съгласие за това кой ще упражнява до решаването със съдебно решение на въпросите за родителските права и по другите въпроси, касаещи местоживеенето на детето, личните контакти и издръжката.

❗️ Как се доказва, че бракът на страните е дълбоко и непоправимо разстроен?

👉Характера на взаимоотношенията между страните се доказва чрез свидетелски показания. Свидетели обикновено са близки и роднини на страните.

📃 Необходими документи:

👉 Искова молба до съответния районен съд;

👉 Удостоверение за сключен граждански брак (оригинал);

👉 Документи, заверени от съпрузите:

- удостоверения за раждане (ако от брака има родени деца, непълнолетни към датата на подаване на молбата за развод);

- нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС;

- влогови книжки и др. документи, имащи отношение за уреждане на имуществените отношения между съпрузите след развода;

👉 Служебна бележка за последното получено брутно трудово възнаграждение;

👉 Комплект документи по образец:

- Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние;

- Сведения за съпрузите;

- Съобщение за прекратен граждански брак;

👉 Квитанция за платена първоначална държавна такса.

Развод по взаимно съгласие. Каква е процедурата, какви документи са необходими?

⚖️Развод по взаимно съгласие може да се постанови от съда само и единствено при наличие на определените в закона предпоставки: сериозно и непоколебимо съгласие между съпрузите и споразумение, уреждащо взаимоотношенията им.

👉 Първи елемент - Съгласието е непоколебимо, когато волята на страните е твърда, категорична и окончателна. От друга страна сериозно съгласие ще означава, че взетото решение за развод е обмислено предварително и е мотивирано от големи неразбирателства или важни причини. За целта съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят взаимното си серизно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви , без уважителна причина, делото се прекратява.

👉 Втори елемент - Страните трябва да изготвят споразумение, което се представя пред съда, със следното съдържание:

1/ местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата;

2/ имуществените отношения, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите;

3/ фамилното име.

👩‍⚖️ Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

⚖️ След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

📃 Необходими документи:

А) Молба до съответния районен съд за прекратяване на брака по взаимно съгласие;

Б) Удостоверение за сключен граждански брак (оригинал);

В) Споразумение по чл. 51 от СК;

Г) Документи, заверени от съпрузите:

- удостоверения за раждане (ако от брака има родени деца, непълнолетни към датата на подаване на молбата за развод);

- нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС (ако в частта от споразумението за имуществените отношения след развода са визирани недвижими имоти - собственост на единия или и на двамата съпрузи, МПС - съпружеска имуществена общност);

- други документи, свързани с уговореното в споразумението.

Д) Служебна бележка за последното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ последното съдебно заседание;

Ж) Комплект документи по образец:

- Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние;

- сведения за съпрузите;

- съобщение за прекратен граждански брак;

З) Квитанция за платена държавна такса.

💸 Какви са дължимите такси ?

👉Такса при подаване на молбата - 25 лв.

👉Държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие - до 40 лв.

👉Когато по делата за прекратяване на брака по взаимно съгласие се уреждат имуществени отношения между съпрузите, се събира допълнителна държавна такса.

👉 Размерът на адвокатския хонорар се определя по договорка между адвоката и клиента.

👉 Ако страните имат ненавършили пълнолетие деца, страната, която ще плаща издръжка за децата следва да заплати и държавната такса за издръжката, която е 4% върху сбора за издръжката, начислена за три години.

⚔️ За разлика от развода по исков ред, този по взаимно съгласие протича по - бързо и най - голямото му предимство - емоционално и финансово щадящ. Бъдете размнуни и се разведете цивилизовано, с по - малко вреди за всяка една от страните. Насреща сме ! ⚖️💔

Как да защитим правата си от колекторска фирма?

👩‍⚖️ В 20 % от случаите вземанията са погасени по давност като колекторските фирми нямат законен ред, по който да успеят да съберат вземанията си.

🔔Какво да правим в този случай?

👉Необходимо е потребителят да предяви отрицателен установителен иск за недължимост на сумата. За воденето на дело от такъв характер, е най-добре потребителят да разполага с писмен документ, изходящ от фирмата – колектор, в който е посочен каква сума за заплащане се търси от потребителя. Ако последната отказва да предостави такъв документ - размера на дълга може да бъде установен чрез свидетелски показания.

👉 Потребителят има право наред с отпадането на дълга и присъждането на неимуществени вреди,които потребителят е понесъл в резултат на агресивните действия от страна на служителите на колекторската фирма във връзка с опитите им за събиране на дълга извънсъдебно.

💊 С неимуществените вреди се обезщетяват най-вече преживените негативни емоции по повод онези многобройни телефонни разговори, имащи за цел "доброволното уреждане "на въпроса, но преминаващи границата на нормалните човешки взаимоотношение и прерастващи в явни нападки.

👩‍⚖️ Ако и Вие сте попаднали ситуация на безизходица, притискани от колекторски фирми се свържете с нас, за да съдействаме в защитата на правата Ви!

Дупки по пътищата – Кой трябва да плати за причинените вреди върху вашия автомобил?

😤Ако сте пострадали в резултат на дупка на пътното платно или върху автомобила Ви са нанесени имуществени вреди, то тези вреди подлежат на обезщетяване от собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице.

🛣 Кои пътища са републикански и кои общински?

👉 Републикански най-общо са пътищата, които осигуряват транспортни връзки от национално значение.

👉 Общински са пътищата, които осигуряват транспортни връзки от местно значение.

👩⚖️ Следователно, ако инцидентът е настъпил на републикански път, отговорност ще носи Агенция “Пътна инфраструктура”, а ако е настъпил на общински път – съответната община.

👩‍⚖️За да имате право да подадете иск, следва да са налице няколко обстоятелства:

👉1) вреда – имуществена или неимуществена – Например, нанесена е повреда върху Вашия автомобил при попадане на необозначена и необезопасена дупка на пътния участък – най-често спукана гума и/или изкривена джанта. В резултат на това Вие търпите имуществени вреди, изразяващи се в разходи по отстраняването на повредата.

👉2) противоправно действие или бездействие – Зад тази предпоставка се крие неизпълнението на задължението от страна на общината да обезопаси движението по пътищата и да ги ремонтира своевременно, т.е. в повечето случаи отговорността е за виновно бездействие от страна на задълженото да извърши действието лице. И тъй като общината е юридическо лице, то нейната отговорност е за действията и бездействията на нейните служители.

👉3) причинна връзка между вредата и деянието - Тоест конкретната повреда по автомобила /спуканата гума, изкривената джанта и пр./ трябва да се дължи именно на преминаването през необезопасената дупка.

👮‍♀️📃Какво трябва да направим, за да потърсим правата си при такива случаи?

👉Първо, след попадане в необезопазена дупка на пътното платно, трябва да повикаме служител на КАТ, който да състави протокол за настъпването на ПТП. Така протоколът представлява официален документ, при наличието на който се установява настъпването на самото ПТП.

👉Също така, важно е да се знае, че в случай на претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдание на пострадалото лице, в резултат на попадане в необезопасена дупка, отново може да бъде ангажирана отговорността на собственика на конкретния участък от пътната мрежа.

👩‍⚖️⚖️Как мога да упражня правото си на обезщетение?

👉 Молбата се подава до районния съд в района, на който е произшествието. Подаването на молбата, с която се търси обезщетение е обвързано със преклузивен срок - не по-късно от пет години от настъпването на ПТП-то. 🕑🕒

❗️❗️❗️ ВАЖНО ❗️❗️❗️

👷‍♀️👷 Ако дупката е сигнализирана и обозначена по някакъв начин и скоростта, с която се движа, е несъобразена, тогава няма да мога да искам обезщетение в пълния размер на вредата от общината / Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като съм бил длъжен да съобразя скоростта си.

👩‍⚖️След направена справка се оказва се, че гражданите на малките и големите градове все по-често си търсят правата и съдят общините за несвършени отговорности, сред които дупки по улиците или дори непочистени от сняг тротоари.

👩‍⚖️Ако и Вие сте попаднали в подобна ситуация не се колебайте и защитете правата си с наша помощ!

Важни моменти при сключването на ДОГОВОР ЗА НАЕМ!

📑Имайки предвид бързата промяна на икономическата обстановка в страната е добре, в качеството си на наематели да защитите добре своите права. Ето и някои правни съвета, които бихте могли да следвате при сключването на договор за наем на жилищен имот:

👉Проверете дали наемодателя, който се представя за собственик на имота и с когото сключвате договора за наем е действителния такъв. Ако не е той - в какво качество наемодателя Ви отдава имота?

👉 Задължително в договора посочете, че наемната цена е твърда и не подлежи на промяна до края на срока за договора, за да избегнете проявилите се своеволия на Вашия наемодател. При опит за нарушаване на договорното задължение от страна на наемодателя, същият ще Ви дължи обезщетение за нанесените вреди и пропуснатите ползи.

👉Задължително трябва да присъства в договора клауза, която уреждане прекратяването на договора и по - конкретно, че при предсрочно прекратяване на договора от страна на наемодателя, същият Ви дължи неустойка в размер на един/ два месечни наеми. Неустойка ще Ви се дължи отделно от депозита.

👉 Всеки наемател сам определя размера на неустойката, която ще му се дължи, както и периода на предизвестие за предсрочното му прекратяване.

👉Добре би било към договора за наем да бъде включена клауза конкретизираща при настъпването на какви нарушения на договорните задължения, наемодателят има право да развали договора.

👉Когато сключеният договор е срочен (напр.за 1 година) и не е включена клауза, определяща срока на предизвестието за предсрочно прекратяване, същият не може да бъде прекратен преди изтичането на неговия срок. При евентуалното му развалянето страната, която го е прекратила дължи на другата предвидената в договора неустойка.

🏡📩 Ако Ви предстои сключване на договор за наем и се притеснявате за включените в него клаузи или сте попаднали на наемодател злоупотребяващ с правата си, не се колебайте и се свържете с нас за допълнителна консултация📩

Подвеждащи клаузи в договорите с мобилни оператори!

🧏Предполагам малцина от Вас, подписвайки ги договор с мобилен оператор, без значение от вида на предлаганата услуга, изчитат подробно целия договор преди да положат подписа си. Знаете ли, че в договорите с доставчиците на услуги е предвидено ако абонатът наруши задълженията си, произтичащи договора или общите условия, в това число, ако по негово искане или вина договорът бъде прекратен в рамките на определения срок за ползване, операторът има право да прекрати договора и да получи НЕУСТОЙКА в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси (без отстъпки), дължими от датата на прекратяване до изтичане на определения срок за ползване?

Нещо повече, дори когато Вашият договор бъде прекратен от мобилния оператор поради неплащане на месечните абонаментни такси за определен период от време, същият няма право да Ви начислява неустойка в размер на останалите месечни абонаментни такси до края на договора. В тази ситуация, а именно при неизпълнение на парично задължение от страна на потребителя, мобилния оператор би могъл да претендира единствено лихва за забава върху тази главница.

❌ Предвидената от мобилните оператори неустойка противоречи на добрите нрави, тъй като уговореният размер, формиран от месечните такси до изтичането на срока на договора нарушава принципа на справедливост и добросъвестност в гражданските отношения – КЛАУЗАТА Е НИЩОЖНА.❌

📩При възникнал правен конфликт с мобилен оператор не се колебайте да ни потърсите, за да разясним и защитим права Ви!

Как да защитим правата си от колекторска фирма?

🧏‍♀️В 20 % от случаите вземанията са погасени по давност като колекторските фирми нямат законен ред, по който да успеят да съберат вземанията си.

🧏‍♀️ В повечето случаи в договорите за бързи кредити са предвидени клаузи, които противоречат на изискванията на закона, на добрите нрави или да са неравноправни!!

🧐 За повече информация относно Заповедите за изпълнение и защитата на Вашите права не се колебайте и ни потърсете за правен съвет.